ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ИНТЕРНЕТ УЕБСАЙТ
И
ПОКУПКО-ПРОДАЖБА НА СТОКИ ПРЕЗ УЕБСАЙТ

I. Общи положения

     Чл. 1. Настоящите общи условия се прилагат от страна на „ФЪНИ БЪНИ“ ЕООД, вписано в Търговския регистър при Агенцията по вписванията с EИК: 204658001, със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Илинден“, ж.к. „Света Троица“, бл. 145А, вх. А, ет. 6, ап. 21, електронна поща за контакт: admin@funnybunnykids.bg, телефон за контакт: +359 898 334 964, при използването на интернет сайт, собственост на последния, а именно:https://funnybunnykids.bg/ http, с цел осъществяване на контакт между „ФЪНИ БЪНИ“ ЕООД и потенциални купувачи – потребители. Общите условия уреждат правата и задълженията на потребителите и на „ФЪНИ БЪНИ“ ЕООД, във връзка с ползване на горепосочения интернет сайт.

   Чл. 2. За целите на настоящите общи условия „потребител“ е всяко физическо лице, което придобива стоки или ползва услуги, които не са предназначени за извършване на търговска или професионална дейност, и всяко физическо лице, което като страна по договор действа извън рамките на своята търговска или професионална дейност.

   Чл. 3. Aко потребителят не е съгласен с едно или повече от правилата за ползване на този сайт, той има право да се въздържи от ползването му, в противен случай той приема всички условия.

   Чл. 4. „ФЪНИ БЪНИ“ ЕООД предоставя за ползване на потребителите платформа за онлайн пазаруване чрез интернет сайта си: https://funnybunnykids.bg/, при условията на договор за продажба от разстояние по смисъла на чл. 49 и сл. от Закона за защита на потребителите.

II. Права и задължения

   Чл. 5. Потребителите имат право да извършват валидни заявки за закупуване на стоки, предлагани от „ФЪНИ БЪНИ“ ЕООД чрез интернет сайта https://funnybunnykids.bg/, като за целта попълнят наличната на интернет страницата форма за поръчка.

Чл. 6. Потребителите се задължават:
➢ да заплатят в срок цената на заявената от тях стока;
➢ да заплатят разходите за доставката, освен когато стойността на поръчката надвишава 100 лева (сто лева) и доставката се поема от „ФЪНИ БЪНИ“ ЕООД;
➢ да приемат заявената от тях стока;
➢ да не подават фиктивни или невалидни заявки или друга невярна информация;

➢да спазват приложимото българско и международно законодателство, както и настоящите общи условия;
➢ да не се представят за други лица или представители на юридически лица или група хора, които не са овластени да представляват, или по друг начин да заблуждават „ФЪНИ БЪНИ“ ЕООД относно самоличността си или принадлежността си към определена група лица.

   Чл. 7. При попълване на електронната форма за заявка, или електронната форма за контакт, потребителите са длъжни да предоставят изискуемите и верни данни. Потребителят гарантира, че данните, които предоставя в процеса на регистрация, са верни, пълни и точни и при промяна на последните или при допусната грешка в процеса на доставка на стоката – ще ги актуализира, като се свърже с „ФЪНИ БЪНИ“ ЕООД на посочения по-горе имейл адрес за контакт с последния.

Чл. 8. Потребителите имат право:
➢ да получат в срок заявената от тях стока;
➢ да получат съдействие от „ФЪНИ БЪНИ“ ЕООД във връзка с възникнали въпроси относно предлаганите стоки и при проблеми с формата за поръчка;
➢ на отказ от договора за продажба на стоки от разстояние, в 14-дневен срок, съгласно Закона за защита на потребителите, считано от приемането на стоката, само ако тя е неувредена и в първоначалния си търговски вид. Потребителят може да упражни правото си на отказ като попълни стандартния формуляр за упражняване право на отказ, достъпен на сайта, като го изпрати до имейл адрес на „ФЪНИ БЪНИ“ ЕООД или го изпрати на хартиен носител по куриер при връщането на стоката. Отказът може да бъде заявен и в свободен текст чрез формата за контакт на сайта, като в този случай отказът следва да е недвусмислено заявен.

   Чл. 9. Когато потребителят упражни правото си на отказ от договора, той трябва да изпрати или предаде стоките обратно на „ФЪНИ БЪНИ“ ЕООД или на упълномощено от него лице без неоправдано забавяне и не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която потребителят е съобщил на „ФЪНИ БЪНИ“ ЕООД за решението си да се откаже от договора, като стоката следва да бъде върната в оригиналната опаковка, пълна окомплектовка с придружаващата я документация и етикети и без увреждания на целостта ѝ, като стоката не следва е носена, прана или гладена, да не е преминала през никакви обработки и действия. Крайният срок се смята за спазен, ако потребителят изпрати или предаде стоките обратно на „ФЪНИ БЪНИ“ ЕООД преди изтичането на 14-дневния срок.

   Чл. 10. В случай, че потребителят се откаже от договора, „ФЪНИ БЪНИ“ ЕООД ще възстанови всички плащания, които е получил за стоката, включително разходите за доставка, без неоправдано забавяне и не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която е бил уведомен за решението на потребителя да се откаже от договора, като потребителят следва да поеме транспортните разходи по връщане на стоката, като тяхната стойност не се възстановява от „ФЪНИ БЪНИ“ ЕООД.

   Чл. 11. „ФЪНИ БЪНИ“ ЕООД няма задължение да възстанови допълнителните разходи за доставка на стоките, когато потребителят изрично е избрал начин на доставяне на стоките, различен от най-евтиния вид стандартна доставка, предлагана от „ФЪНИ БЪНИ“ ЕООД.

   Чл. 12. „ФЪНИ БЪНИ“ ЕООД може да задържи плащането на сумите на потребителя по чл. 10, докато не получи стоките или докато потребителят не представи доказателство, че е изпратил стоките обратно, в зависимост от това, кое от двете се е случило по-рано.

Чл. 13. „ФЪНИ БЪНИ“ ЕООД се задължава:
➢ да предаде стоката на потребителя срещу заплащането на стойността ѝ;
➢ да опакова заявената за покупка стока в подходящ вид за транспортиране, който не застрашава целостта ѝ;
➢ да достави в срок заявената за покупка стока;
➢ да полага дължимата грижа за изпълнение на своите задължения;
➢ да спазва приложимото българско и международно законодателство, както и настоящите общи условия;
➢ да обяви намалените цени по начин, който да не въвежда в заблуждение потребителите, като новата цена се поставя до старата, която се зачертава.
Чл. 14. „ФЪНИ БЪНИ“ ЕООД има право:
➢ да поставя на интернет страницата си електронни препратки към други интернет страници на трети лица, като не контролира последните и не носи отговорност за техните действия;
➢ да изпраща до потребителите нюзлетър-и (newsletters), за получаването на които потребителите са се абонирали;
➢ при неспазване на задълженията на потребителите, съгласно настоящите общи условия, „ФЪНИ БЪНИ“ ЕООД има право на обезщетение за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, които са пряка и непосредствена последица от неизпълнението на задълженията на потребителите. В тези случаи „ФЪНИ БЪНИ“ ЕООД има правото да сезира компетентните държавни органи за установяване на съответното нарушение.
➢ да променя цените на предлаганите стоки по всяко време, без да дължи предварително уведомяване на потребителите, като потребителят е длъжен да заплати цената, която е била актуална към момента на заявяване на поръчката.

III. Поръчка

   Чл. 15. При желание за поръчка на стока от онлайн магазина потребителят е необходимо да избере стоката, която желае да поръча, както и нейния размер, и да попълни всички необходими данни за доставка в приложената форма за поръчка.
   Чл. 16. В интернет страницата на „ФЪНИ БЪНИ“ ЕООД са описани характеристиките на стоката (материя, произход, марка и цена).
   Чл. 17. Цените на продуктите и цената за тяхната доставка са обявени на интернет страницата, като заплащането се осъществява при доставката им от куриерското дружество чрез използване на услугата „Пощенски паричен превод“.

   Чл. 18. След изпращане на поръчката потребителят получава автоматично генерирано от системата уведомление за получена поръчка на посочения от него имейл адрес, като поръчката след това се потвърждава по телефон от представител на „ФЪНИ БЪНИ“ ЕООД.
   Чл. 19. При посочени непълен, неверен или грешен електронен адрес и/или телефонен номер при подаване на заявката, същата се счита за невалидна и за „ФЪНИ БЪНИ“ ЕООД не възниква задължение за нейното изпълнение. Заявката поражда действие между страните от момента на потвърждаване на валидността на заявката от осъществилите контакт представител на „ФЪНИ БЪНИ“ ЕООД и потребител, подал и извършил конкретната заявка, предшествано от потвърждаване по имейл адрес от страна на представител на „ФЪНИ БЪНИ“ ЕООД на наличността на заявената за покупка стока и завършване на поръчката.

IV. Доставка

   Чл. 20. Стоката се изпраща от „ФЪНИ БЪНИ“ ЕООД на посочения от потребителя адрес за доставка чрез куриерско дружество, като цената на доставката е:

➢ до офис на еконт 4.80 лв
➢ личен адрес 8.00 лв
➢ при поръчка над 100 лв доставката е безплатна.

   Чл. 21. Потребителят се съгласява с горепосочените цени за доставка при изпращане на поръчката.
   Чл. 22. Поръчки, направени и потвърдени в работен ден до 16:00 часа, се доставят до пет работни дни, ако поръчаните артикули са налични. Поръчки, направени в събота, неделя и през официалните празници, се доставят на втория или третия работен ден след това.
   Чл. 22. Представител на „ФЪНИ БЪНИ“ ЕООД може да предприеме действия за осъществяване на контакт с потребителите с оглед уточняване на конкретно време за доставка на заявената стока.
   Чл. 23. Стоката се предава на посочения от потребителя адрес за доставка лично или на трето лице – представител на потребителя, което приема и потвърждава получаването на същата.
   Чл. 24. При предаване на стоката приемателят се задължава да подпише всички придружаващи я документи, служещи като потвърждение за доставката на стоката.

V. Рекламация на продукт

   Чл. 25. При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба потребителят има право да предяви рекламация, като поиска от „ФЪНИ БЪНИ“ ЕООД да приведе стоката в съответствие с договора за продажба. Потребителят може да упражни правото на рекламация в срок до две години, считано от доставянето на потребителската стока.

   Чл. 26. Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба трябва да се извърши в рамките на един месец, считано от предявяването на рекламацията от потребителя, като стоката следва да бъде върната в оригиналната опаковка, пълна окомплектовка с придружаващата я документация и етикети и без увреждания на целостта ѝ, като стоката не следва да е носена, прана или гладена, да не е преминала през никакви обработки и действия. Потребителят не дължи разходи за експедиране на потребителската стока.
   Чл. 27. Потребителят не може да претендира за възстановяване на заплатената сума или за намаляване цената на стоката, когато „ФЪНИ БЪНИ“ ЕООД се съгласи да бъде извършена замяна на потребителската стока с нова или да се поправи стоката в рамките на един месец от предявяване на рекламацията от потребителя.
   Чл. 28. В случай, че потребителят не бъде намерен в срока за доставка на посочения от него адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, „ФЪНИ БЪНИ“ ЕООД се освобождава от задължението си да достави заявената стока и да възстанови вече заплатената сума за стоките.
   Чл. 29. Потребителят може да потвърди желанието си да получи стоката и след изтичане на срока за доставка, в който не е бил намерен на адреса, като поема всички разходи по доставката. В този случай започва да тече нов срок за доставка от момента на потвърждението по предходното изречение.

VI. Допълнителни разпоредби

   Чл. 30. „ФЪНИ БЪНИ“ ЕООД не носи отговорност за неспособност от страна на потребителите да използват всяка една отделна услуга, предоставяна на интернет страницата на дружеството.
   Чл. 31. „ФЪНИ БЪНИ“ ЕООД не носи отговорност за претенции, предявени от трети лица срещу потребителите при или по повод използване на услугите.
   Чл. 32. „ФЪНИ БЪНИ“ ЕООД не носи отговорност за непредоставяне на достъп до интернет страницата си, както и за необработването или ненавременното обработване на заявките за покупка, при настъпване на обстоятелства извън неговия контрол – случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа Интернет и други подобни.
   Чл. 33. Авторските права и други права на интелектуална собственост в материали (вкл. текст), съдържащи се на информационната платформа на сайта, заедно с техния дизайн и изображения, принадлежат на „ФЪНИ БЪНИ“ ЕООД и са под закрилата на действащото в областта на интелектуалната собственост национално и международно законодателство.
   Чл. 34. Писмената форма се счита за спазена чрез изпращане на електронна поща, попълване от потребителите на електронна форма на уеб сайта, доколкото изявлението е записано технически по начин, който дава възможност да бъде възпроизведено.

   Чл. 35. В случай, че е налице недействителност на отделни части от настоящите общи условия, това няма да влече недействителност на настоящите общи условия, като отделните недействителни клаузи ще се считат заместени по право от повелителни правила на закона.
   Чл. 36. Всички спорове между „ФЪНИ БЪНИ“ ЕООД и потребителите се решават в духа на разбирателството и добрата воля. В случай, че съгласие не бъде постигнато, всички неразрешени спорове ще бъдат разрешавани по съдебен ред съгласно действащото законодателство.
   Чл. 37. Настоящите общи условия могат да бъдат изменяни едностранно от „ФЪНИ БЪНИ“ ЕООД, като за това се уведомяват потребителите чрез съобщение на уеб сайта https://funnybunnykids.bg/. Промените в настоящите общи условия не засягат отношенията между потребителите и „ФЪНИ БЪНИ“ ЕООД, възникнали с валидно подадена поръчка преди уведомлението за изменение на общите условия.